Ιστορικό Αρχείο

Ενδεικτική βιβλιογραφία για τη Σχολή Χιλλ

 

Ελληνικόν Παρθεναγωγείον υπό της Κυρίας Χιλλ διευθυνόμενον. Έκθεσις περί του ΛΣΤ' σχολικού έτους, Αθήνα 1865-66.

Εις μνήμην τον Aιδ. Ιωάννου Ε. Χιλλ Ιδρυτού των σχολείων των κορασίων εν Αθήναις, Αθήνα 1882.

Ζιώγου-Καραστεργίου, Σιδηρούλα, Η μέση εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα (1830-1893), Αθήνα, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, 1986.

Θαναηλάκη Πόλλη, Αμερική και προτεσταντισμός. Η «ευαγγελική αυτοκρατορία» και οι οραματισμοί των αμερικάνων μισιονάριων για την Ελλάδα
το 19ο αιώνα, Αθήνα, Καστανιώτης 2006.

Καιροφύλας Κώστας, "Η Σχολή Χιλλ κατά το 1835", Νέα Εστία, τ. Θ', 1931, σ. 909-911.

Κυριακού Γιώτα Α., Το Διδασκαλείο της Σχολής Χιλλ 1834-1842, ανέκδοτη διδακτορική διατριβή 2003.

Ξηραδάκη Κούλα, Από τα Αρχεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Παρθεναγωγεία και Δασκάλες Υπόδουλου Ελληνισμού, 2 τόμοι, Αθήνα 1972-1973.

«Παρθεναγωγείον Φανής Χιλλ»: Πανδώρα, τ. Ζ', 1856, σ. 117 και τ. Ι', 1859-60, σ. 138, Εφημερίς των Φιλομαθών, αρ. 161, 7 Μαΐου 1856, σ. 259,
αρ. 316, 23 Μαΐου 1859, σ. 934· αρ. 564, 17 Ιουλίου 1865, σ. 694-696· αρ. 597, 21 Μαΐου 1866, σ. 959· αρ. 648, 20 Οκτωβρίου 1867, σ. 1367-1368.

Παπαγεωργίου, Σόφη Ν., Αμερικάνοι ιεραπόστολοι στην Ελλάδα (1820-1850), Αθήνα- Γιάννενα, Δωδώνη, 2001.

Παπανικολάου Κ.Ι., Η ιστορία του Σχολείου Χιλλ,, ανέκδοτη μελέτη, Αθήνα 1971.

Τσιγουρή Ελένη, Το παιδαγωγικό έργο του ζεύγους Χιλλ στην Ελλάδα, ανέκδοτη διδακτορική διατριβή, Πάτρα 1983

Φουρναράκη Ελένη, Εκπαίδευση και Αγωγή των Κοριτσιών. Ελληνικοί Προβληματισμοί (1830-1910), Αθήνα, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας-Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, 1987.